EN

Хищни птици

Белоглав лешояд

Стани дарител

Направи дарение

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Белоглавият лешояд е едра дневна граблива птица.

 

Разпространение

Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава планини, височини, степи, полупустинни и скалисти райони. По-голямата част от популациите са непрелетни.

 

Начин на живот и хранене

Храни се с мъртви животни. Деня прекарва в търсене на храна, планирайки на голяма височина, практически невидим за човешко око. Щом забележи труп на умряло животно се спуска рязко с полуприбрани криле. Когато един от лешоядите забележи храна и се спусне към нея, останалите го последват веднага. Обичайни са битките около трупа на умрялото животно.

 

Размножаване

Гнезди по високи скали, понякога оформя малки колонии. Всяка година се връща в същото гнездо. Снася през януари, а мътенето трае 48-53 дни. Мътят и двамата родители. Малкото напуска гнездото на около 3 месеца. Моногамни птици са.

 

Природозащитен статус и опазване

В България е строго защитен вид. Среща се в Източни Родопи, където гнездят около 30 двойки. Видът е бил смятан за изчезнал от страната през 70-те години на ХХ век. През 1978 година е открита малка колония до язовир Студен кладенец с една размножаваща се двойка. След сериозни целенасочени природозащитни действия от страна на МОСВ, БДЗП и други НПО (обявяване на защитени територии, изкуствено подхранване и мониторинг) популацията нараства и днес вече може да се каже, че е стабилизирана. В рамките на Балканския план за опазване на лешоядите се предвижда изкуственото връщане на вида в Стара планина.

Партньори